برای شروع
ورژن رایگان را دانلود کنید
ما پیشنهاد می کنیم نسخه رایگان خود را امتحان کنید ، بنابراین شما می توانید تمام مزایا را تجربه کنید و تصمیم خود را درباره برنامه سرمایه گذاری بگیرید و برنامه عالی خود را انتخاب کنید.
برنامه 
قیمت گذاری 
خود را انتخاب کنید
شرایط مناسب زندگی و نیازهای شغلی خود را انتخاب کنید و با برنامه های قیمت گذاری ارائه شده ، از برنامه سرمایه گذاری با بازده کامل استفاده کنید!

پایه

رایگانایده آل برای فعالیت های روزمره و سرگرمی
دسترسی به هاست
کسب و کار
ابزارهای مالی

حرفه ای

99 هزارتومانکاملاً مناسب همه مشاغل بزرگ و سازمانهای غیرانتفاعی است
دسترسی به هاست
ابزارهای مالی
طرفدار حسابداری