مدیرعامل و هیات مدیره

ردیف
نام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
سمت
1
2
3
سید فضل الدین جمالیان زاده
سعید صادقی
داود قاسم پور
نایب رئیس و مدیرعامل
رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره