سهامداران شركت بازرگانی رفاه صنعت پردیس

ردیف
سهامداران
نماینده
1
2
3
4
5
شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس به شماره ثبت 407384
شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شماره ثبت 407382
شرکت آینده سازان رفاه پردیس به شماره ثبت 428787
شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس
ساختمانی توسعه رفاه پردیس
سید فضل الدین جمالیان زاده
سید مسعود کاظمی
علیرضا حجۀ الاسلامی