بازرگانی در حوزه نهاده های دامی و کشاورزی

با توجه به رایزنی های صورت گرفته با شرکت های پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال های گذشته، در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز و درخواستی این مجموعه های معتبر دولتی ، فعالیت چشمگیر و قابل توجهی در حوزه این محصولات بویژه ذرت دامی، کنجاله سویا و انواع بذر کلزا صورت گرفت. عقد قرارداد فروش پیش از خرید و واردات، خرید بصورت اعتباری، ریسک کم و حاشیه سود مطلوب از جمله مزایای اصلی فعالیت شرکت در این حوزه بوده است.