بازرگانی در حوزه محصولات دارویی

خرید و فروش محصولات مختلف دارویی با شرکت داروسازی و بهداشتی شفا دارو از سال های گذشته به عنوان یکی از زمینه های اصلی فعالیت شرکت قلمداد شده است. در سال جاری حجم عمده فعالیت ها در حوزه محصولات دارویی بر روی پیگیری و وصول مطالبات گذشته متمرکز گردید که با پیگیری های مستمر واحد حقوقی شرکت و عقد قراردادهای جدید، منجر وصول بخشی از آنها گردید. مانده طلب از شرکت “لابراتور داروسازی و بهداشتی شفا دارو” از طریق انعقاد قرارداد سه جانبه فی مابین شرکت با شرکت داروسازی شفا و شرکتهای پخش هجرت، توزیع دارو پخش بصورت امانی و داروگستر یاسین به صورت قطعی با موضوعیت فروش دارو با واگذاری دارو از طرف شرکت شفا دارو به شرکتهای پخش و متعاقبا واریز وجوه حاصل از فروش داروها توسط شرکتهای پخش در وجه این شرکت در حال انجام است.